назначение-чужденци

За някои позиции чужденецът изглежда най-подходящ, но как да се справим с това? Допуска ли се просто да се приемат служители от чужбина в Нидерландия? В тази статия накратко е очертан план с 5 стъпки.

Стъпка 1. Гражданин на ЕИП? Без нужда от разрешително за работа
На първо място, важно е да се знае дали става дума за гражданин от Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Между другото, работодателят е длъжен първо да наема служители от ЕИП или Швейцария. Списък на страните от ЕИП може да бъде намерен на уебсайта на националното правителство (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-antwoord/welke-landen-horen-bij-de-europese-economische-ruimte-eer).

Важно е да се знае дали става въпрос за гражданин от ЕИП, тъй като обикновено работодателят трябва да подаде заявление за разрешение за работа на служител, който идва извън ЕИП. Въз основа на личната карта на служителя, да се определи дали е необходимо разрешително за работа. Има два вида разрешителни за работа: разрешително за работа („TWV“) и комбинираното разрешение за пребиваване и работа („GVVA“). Разликата между тези разрешителни за работа се отнася до продължителността на работата. За двете разрешителни за работа се прилагат същите изисквания, за които ще се тества UWV WERKbedrijf („UWV“). За тези изисквания вижте:
https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkvergunning/voorwaarden.

Ако служител извън ЕИП е нает без разрешително за работа, то тогава това е има незаконна работа.

Стъпка 2. Внимавайте за жилищното настаняване
След първата стъпка, като работодател, вие сте задължени да осигурите чист и безопасен дом за чуждестранния служител. Това се отнася както за служител както от така и извън ЕИП. По отношение на настаняването трябва да бъдат изпълнени изискванията на съответната община.

Стъпка 3. Заявете BSN (Хонландски ЕГН) номер
Ако служителят няма BSN номер, служителят трябва да поиска това от самите общински (по местоживеене) органи. Като работодател имате нужда от BSN номера на работника ви.

Стъпка 4. Сключете трудов договор
Сключете трудов договор със служителя ви. Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е с каква фирма служителят ще влезе в договореност. След това възниква въпросът кое право се прилага към трудовия договор и кога трябва да се плащат данък върху трудовото възнаграждение и социално осигуряване. Отправната точка по отношение на данъка върху трудовите възнаграждения и социалноосигурителните вноски е, че те трябва да бъдат изплащани в Нидерландия, ако работникът живее и работи в Нидерландия. Това може да е различно, ако е временно назначен.

Приложим закон
Съгласно европейското право страните могат да избират право и по този начин да изберат кой закон се прилага към трудовия договор. Този избор обаче не може просто да доведе до загуба на задължителната защита на закона, която е била приложима съгласно следващото основно правило.

Това основно правило е, че трудовият договор се урежда от правото на държавата, където или откъдето служителят обикновено изпълнява работата си. Това важи и ако служителят е временно нает в друга държава. Ако работникът или служителят обикновено не извършва работата в една държава, приложимо е правото на държавата на предприятието на работодателя, където работникът е нает на работа. Единственото изключение от това основно правило е ситуацията, при която „от всички обстоятелства“ изглежда, че трудовият договор има явно по-тясна връзка с друга държава. В този случай се прилага правото на тази страна. Това се нарича клаузата за експат, тъй като класическото експатиране е най-често срещаното положение на практика с това изключение.

Пример: Иван е български служител и работи в компания в България, дотук добре. В един момент Иван е изпратен в Холандия и също ще живее там. В такъв случай, особено ако излъчването трае максимум пет години и в трудовия договор се съдържат разпоредби за чужденци, законът често декларира правото на България да кандидатства, дори и ако в Нидерландия работи само по време на излъчването. В такъв случай съществува по-тясна връзка с България. В случая на постоянно изселване (самоопределение), мислете за неща като прехвърлянето на социалноосигурителните и данъчните задължения в България, като използвате освобождавания в Нидерландия, разпоредби за настаняване и образование на деца, надбавки за експатриране и т.н.

В заключение, чуждестранен служител, който изпълнява задълженията си в Нидерландия, е защитен от задължителните правила на нидерландското трудово право, дори ако е избран трудов договор за прилагане на правото на друга държава. Това е различно само с „очевидно по-близката връзка“, за която експатът е пример.

Накрая, препоръчително е да се преведе трудовият договор на език, който е компетентен за новия служител.

Стъпка 5. Условия на работа
Чуждестранен служител също има право на такива неща като минималната заплата, надбавката за отпуск и законния брой на почивните дни. Например законодателството за равно третиране на мъжете и жените и законовите норми на Нидерландия по отношение на условията на труд.

Заключение
Ако правилният кандидат не може да бъде намерен на нидерландския пазар на труда, е възможно да се привлече чуждестранен служител. Този поетапен план може да Ви помогне по пътя към наемане на чуждестранен служител. Ако наемете чуждестранен служител, моля, следвайте горното и осигурете ясен и точен трудов договор.

оставете Коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.